MĚSTO SLANÝ Městský úřad Odbor kultury Velvarská 136, 274 53 Slaný Oznámení veřejné akce / veřejného shromáždění
        


Podmínky oznámení veřejné akce / veřejného shromáždění

Oznamovací formulář

Administrace oznámení
 
 

 

 

Po seznámení s náležitosmi oznámení  pokračujte vyplněním a odesláním oznamovacího formuláře.


Pravidla pořádání veřejných akcí:

1.  Každá veřejná akce nebo veřejné shromáždění, kterou chce pořadatel uskutečnit na území města Slaného nebo jeho místní části podléhá oznamovací povinnosti dle:

Zákona o právu shromažďovacím (Zákon číslo: 84/1990 Sb ze dne 27. března 1990)  (zs.pdf)

Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. (ozv3_2016.pdf)

 

2. Svolavatel veřejného shromáždění je povinen jedna t v souladu  se zákonem

Zákon o právu shromažďovacím (Zákon číslo: 84/1990 Sb. ze dne 27. března 1990) zejména pak jeho § 5:

 

§ 5 zákona 84/1990 Sb.

  (1) Svolavatel je povinen shromáždění písemně oznámit úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem. Úřad

může v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě. Za právnickou osobu předloží oznámení ten, kdo je v této věci zmocněn jednat jejím jménem. Oznámení může být předloženo též osobně v pracovní den v době mezi osmou a patnáctou hodinou. Úřad vytvoří podmínky, aby oznámení mohla být řádně přijímána.

 

(2) K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží.

 

(3) V oznámení musí svolavatel uvést:

a) účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení; jde-li o shromáždění na veřejném prostranství, též

předpokládanou dobu jeho ukončení;

b) předpokládaný počet účastníků shromáždění;

c) opatření, která provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem, zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci shromáždění určí, a způsob jejich označení;

d) má-li jít o pouliční průvod, výchozí místo, cestu a místo ukončení;

e) jméno, příjmení a trvalý pobyt svolavatele, u právnické osoby její název a sídlo a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je

zmocněn v této věci jednat jejím jménem;

f) jméno, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele.

 

(4) Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas

toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

 

 

3. Pokud je veřejná akce spojena s jakoukoliv hudební produkcí povinností pořadatele toto ohlásit Ochrannému svazu autorskému. Více naleznete na www.osa.cz  a www.intergram.cz .

   

  

Doporučujeme:

kultura.slansko.cz

www.meuslany.cz


Náš tip:

server "Občanská společnost"
Poštovní spojení: MĚSTO SLANÝ, Městský úřad, Odbor kultury, Velvarská 136, 274 53 Slaný
Telefon: 312 511 111 (ústředna), 312 511 271–2 (přímý telefon), e-mail: hornak@meuslany.cz Fax: 312 522 771 www.meuslany.cz 

Slaný eForm - Copyright © 2007 Jan Kocáb  http://www.dastec.cz